Политика за защита на данните на IMPARGO GmbH

Тук ще намерите цялата информация, като данните се обработват от IMPARGO.

Преамбюл

Благодаря ви много за интереса към нашата компания. Защитата на данните е особено важна за управлението на IMPARGO GmbH.

IMPARGO GmbH (наричано по-долу IMPARGO) се отнася много сериозно към защитата на личните Ви данни и спазва законовите разпоредби за защита на данните, по-специално тези на EU-GDPR.
Ако субектът на данни желае да използва специални услуги, предоставяни от нашата компания чрез нашия уебсайт или IMPARGO DriverApp (наричано по-долу приложение), може да се наложи да обработим лични данни. Ако обработката на лични данни е необходима и няма правно основание за такава обработка, обикновено получаваме съгласието на заинтересованото лице. Обработката на лични данни, като име, адрес, имейл адрес или телефонен номер на субект на данни, винаги се извършва в съответствие с основния регламент за защита на данните и в съответствие със специфичните за страната разпоредби за защита на данните, приложими към IMPARGO. Чрез тази декларация за поверителност нашата компания се стреми да информира обществеността за естеството, обхвата и целта на личните данни, които събираме, използваме и обработваме. Освен това, тази Политика за поверителност ще информира лицата за техните права. IMPARGO, като администратор на данни, е приложил множество технически и организационни мерки, за да осигури възможно най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт, приложението и работещия сървър. Независимо от това, предаванията на данни, базирани на Интернет, по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита не може да бъде гарантирана. Поради тази причина всяко заинтересовано лице може свободно да ни предава лични данни по алтернативен начин, например по телефона.
Следващото изявление ви дава преглед на това как IMPARGO осигурява защитата на вашите данни и какъв вид данни се събират, обработват и използват за какви цели.
Използването на интернет страниците на IMPARGO (https://impargo.de) е основно възможно без никакви указания за лични данни, поддомейнът https://apps.impargo.de, както и неговите подстраници подлежат на регистрация задължение за пълно използване, за повече подробности вижте подточка "5. Регистрация на нашия уебсайт". Използването на приложението подлежи на проверка на телефона, за повече подробности вижте "9. Проверка и използване на IMPARGO DriverApp"

1. Дефиниции

Декларацията за защита на данните на IMPARGO GmbH се основава на термините, използвани от европейския законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Нашата декларация за защита на данните трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За да гарантираме това, първо бихме искали да обясним използваната терминология. В тази декларация за защита на данните използваме, inter alia, следните термини:

a) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни“). Подлежащо на идентификация физическо лице е това, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или на един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

b) Субект на данни

Субект на данни е всяко идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратора, отговорен за обработката.

c) Обработка

Обработката е всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или върху набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като например събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптация или промяна, извличане, консултация, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по друг начин, подравняване или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

d) Ограничаване на обработка

Ограничението на обработката е маркиране на съхраняваните лични данни с цел ограничаване на тяхната обработка в бъдеще.

e) Профилиране

Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, състояща се от използване на лични данни за оценка на някои лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализ или прогнозиране на аспекти, свързани с представянето на това физическо лице на работа, икономическо положение, здраве, лични предпочитания , интереси, надеждност, поведение, местоположение или движения.

f) Псевдонимизация

Псевдонимизацията е обработка на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да бъдат приписвани на конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че такава допълнителна информация се съхранява отделно и подлежи на технически и организационни мерки за осигуряване че личните данни не се приписват на идентифицирано или идентифицируемо физическо лице.

g) Отговорник за обработка

Администратор, отговорен за обработката, е физическото или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка са определени от законодателството на Съюза или на държава-членка, администраторът или конкретните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза или на държава-членка.

h) Обработващ лични данни

Обработващият е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

i) Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Публичните органи, които могат да получат лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държава-членка, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработването.

j) Трети лица

Трето лице е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лица, които под прякото ръководство на администратора или обработващия лични данни са упълномощени да обработват лични данни.

k) Съгласие

Съгласието на субекта на данните е всяко свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията на субекта на данни, с което той или тя с изявление или с ясен утвърдителен акт означава съгласие за обработката на лични данни, свързани с него .

2. Име и адрес на администратора

Администратор за целите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), други закони за защита на данните, приложими в държавите-членки на Европейския съюз и други разпоредби, свързани със защитата на данните е:

IMPARGO GmbH
Behlertstraße 3a/Haus B2
14467 Potsdam
Germany
Tel.: +49-(0)-30-12083684
E-Mail: info@impargo.de
Website: https://impargo.de

3. Бисквити

Интернет страниците на IMPARGO GmbH използват бисквитки. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.
Много интернет сайтове и сървъри използват бисквитки. Много бисквитки съдържат така наречения идентификатор на бисквитки. Идентификационният номер на бисквитката е уникален идентификатор на бисквитката. Състои се от символен низ, чрез който интернет страниците и сървърите могат да бъдат присвоени на конкретния интернет браузър, в който се съхранява бисквитката. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разграничават индивидуалния браузър на темата за данни от другите интернет браузъри, които съдържат други бисквитки. Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран с помощта на уникалния идентификатор на бисквитки.
Чрез използването на бисквитки, IMPARGO GmbH може да предостави на потребителите на този уебсайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на бисквитките.
Чрез бисквитка информацията и офертите на нашия уебсайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. Бисквитките ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това признание е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва бисквитки, напр. не трябва да въвежда данни за достъп всеки път, когато има достъп до уебсайта, тъй като това се поема от уебсайта и по този начин бисквитката се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е бисквитката на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът помни статиите, които клиентът е поставил във виртуалната количка за пазаруване чрез бисквитка.
Субектът на данни може по всяко време да предотврати настройването на бисквитки чрез нашия уебсайт чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин може да откаже трайно настройката на бисквитките. Освен това вече зададените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или друг софтуерен софтуер. Това е възможно във всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данни деактивира настройката на бисквитките в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат изцяло използваеми.

4. Събиране на данни и информация

Уебсайтът на IMPARGO GmbH събира поредица от общи данни и информация, когато субект на данни или автоматизирана система извика уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събрани могат да бъдат (1) използваните типове браузъри и версии, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайтът, от който системата за достъп достига до нашия уебсайт (така наречените препращащи), (4) под -уебсайтове, (5) датата и часа на достъп до интернет сайта, (6) адрес на интернет протокол (IP адрес), (7) доставчик на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да се използва в случай на атаки срещу нашите системи за информационни технологии.
Когато използва тези общи данни и информация, IMPARGO GmbH не прави заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима за (1) предоставяне на съдържанието на нашия уебсайт правилно, (2) оптимизиране на съдържанието на нашия уебсайт, както и неговата реклама, (3) осигуряване на дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уебсайт технологии и (4) предоставят на правоприлагащите органи информацията, необходима за наказателно преследване в случай на кибератака. Поради това IMPARGO GmbH анализира анонимно събрани данни и информация статистически, с цел повишаване на защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие, и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от субекта на данните.

5. Регистрации на нашата уеб страница

Субектът на данните има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора на данни, като посочи лични данни, за да използва в пълна степен офертите, по-специално поддомейнът https://apps.impargo.de и техните подстраници. Личните данни, въведени от субекта на данните, се събират и съхраняват изключително за вътрешна употреба от администратора и за негови собствени цели. Администраторът може да поиска прехвърляне към един или повече процесори (напр. Услуга за колетни пратки), който също използва лични данни за вътрешна цел, която се дължи на администратора.
Чрез регистрация на уебсайта на контролера, IP адресът, присвоен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните, също се съхранява и дата и час на регистрацията. Съхранението на тези данни става на фона на това, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и, ако е необходимо, да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Доколкото съхранението на тези данни е необходимо за осигуряване на контролера. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целта на наказателното преследване.
Регистрацията на субекта на данни, с доброволно посочване на лични данни, има за цел да даде възможност на администратора да предлага съдържанието или услугите на субекта на данни, които могат да се предлагат само на регистрирани потребители поради естеството на въпросния въпрос. Регистрираните лица са свободни да променят личните данни, посочени по време на регистрацията, по всяко време или да ги изтрият напълно от базата данни на администратора. Личните данни могат да бъдат модифицирани чрез анулиране и последваща пререгистрация или чрез директно искане, изпратено по имейл (info@impargo.de) до администратора на данни.
Администраторът на данни по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това какви лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данни трябва да коригира или изтрие лични данни при поискване или посочване на субекта на данни, доколкото няма законови задължения за съхранение. Служителят по защита на данните, посочен в декларацията за защита на данните, и всички служители на администратора са на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за контакт.

6. Абониране към нашия бюлетин

На уебсайта на IMPARGO GmbH на потребителите се дава възможност да се абонират за бюлетина на нашето предприятие. Маската за въвеждане, използвана за тази цел, определя какви лични данни се предават, както и кога бюлетинът се поръчва от контролера.
IMPARGO GmbH редовно информира своите клиенти и бизнес партньори чрез бюлетин за корпоративни предложения. Бюлетинът на предприятието може да бъде получен от субекта на данните само ако (1) субектът на данни има валиден имейл адрес и (2) субектът на данни се регистрира за изпращане на бюлетина. Имейл за потвърждение ще бъде изпратен на имейл адреса, регистриран за първи път от субект на данни за изпращане на бюлетин, по правни причини, в процедурата за двойно включване. Този имейл за потвърждение се използва за доказване дали собственикът на имейл адреса като субект на данните е упълномощен да получава бюлетина.
По време на регистрацията за бюлетина, ние също съхраняваме IP адреса на компютърната система, назначен от доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (възможната) злоупотреба с имейл адреса на субекта на данни на по-късна дата и следователно служи за целта на правната защита на администратора.
Личните данни, събрани като част от регистрация за бюлетина, ще се използват само за изпращане на нашия бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, стига това да е необходимо за работата на услугата за бюлетин или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на промени в офертата на бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на лични данни, събрани от бюлетинната услуга на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е дал за изпращане на бюлетина, може да бъде оттеглено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието във всеки бюлетин се намира съответна връзка. Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време директно на уебсайта на администратора или да го съобщите на администратора по различен начин.

7. Следене чрез нашия бюлетин

Бюлетинът на IMPARGO GmbH съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е миниатюрна графика, вградена в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да позволят запис и анализ на регистрационния файл. Това позволява статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел, IMPARGO GmbH може да види дали и кога е отворен имейл от субекта на данни и кои връзки в имейла са извикани от субектите на данни.
Такива лични данни, събрани в проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетини, се съхраняват и анализират от администратора, за да се оптимизира доставката на бюлетина, както и да се адаптира съдържанието на бъдещите бюлетини още по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети страни. Субектите на данни имат право по всяко време да отменят съответната отделна декларация за съгласие, издадена чрез процедурата за двойно избиране. След отмяна тези лични данни ще бъдат изтрити от администратора. IMPARGO GmbH автоматично счита оттеглянето от получаването на бюлетина като оттегляне.

8. Форма за контакти

Нашият уебсайт използва Formspree, уеб услуга на уебсайта https://formspree.io (оттук нататък „Formspree“). За да Ви предоставим функционалността на формата за контакт, ние ще изпратим на Formspree предоставените от Вас данни за контакт (имейл адрес, име и т.н.). Тези данни се обработват там, съхраняват се и се предават на IMPARGO GmbH по имейл. Освен това Formspree събира, наред с други неща, допълнителна информация като вашия IP адрес, тип браузър, име на домейн, дата и час на достъп, за да предостави функционалността на формата за контакт. Подробен преглед на събраните данни можете да намерите тук http://docs.formspree.io/files/terms.pdf. Правното основание за използването на Formspree е чл. 6 ал. 1 изречение 1 лит. f GDPR (легитимен интерес). В настоящия случай личните данни ще бъдат прехвърлени в САЩ: Обработката, трансферът и съхранението на данните са обобщени от Formspree в следния документ: http://docs.formspree.io/files/terms.pdf. Вместо формата за контакт, разбира се, можете да се свържете с нас директно по имейл: info@impargo.de. Ако субектът на данни се свърже с администратора по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предадени от субекта на данните, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предадени доброволно от субект на данни на администратора, се съхраняват за целите на обработването или свързването със субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети страни.

9. Верификация и ползване на IMPARGO DriverApp

За да използвате приложението, е необходима проверка на телефона. Проверката на устройството чрез доброволно предоставяне на телефонния номер служи за целта на администратора на данни да предлага съдържанието или услугите на субекта на данни, които поради естеството на въпроса могат да бъдат предлагани само на потребители с проверени устройства. Потребителите имат право да предоставят личните данни (телефонен номер), предоставени по време на проверката, изцяло изтрити от базата данни на администратора на данни по всяко време, но същевременно губят статуса на проверка.

С IMPARGO DriverApp се събират данни в реално време, които също позволяват да се изчисли времето на пристигане в дестинацията и да се проследи транспортът в рамките на поддомена https://apps.impargo.de, както и неговите подстраници. Ние обработваме лични данни само ако и до степента, необходима за използването на интернет страниците на IMPARGO (https://impargo.de), приложението (IMPARGO DriverApp), споменатия по-горе поддомейн и техните подстраници. Приложението предава данни за обиколки в реално време на IMPARGO. Тези данни в реално време се събират и съхраняват с идентификационен номер.

Моля, обърнете внимание, че ако сами обработвате лични данни извън обхвата на услугата, вие носите отговорност да гарантирате, че съответното лице е дало съгласие за обработката на неговите данни или че е получено законово разрешение.

10. Рутинно изтриване или блокиране на лични данни

Администраторът на данни обработва и съхранява личните данни на субекта на данни само за периода, необходим за постигане целта на съхранението, или доколкото това е предоставено от европейския законодател или други законодатели в закони или подзаконови актове, на които администраторът е подчинен до.
Ако целта на съхранението не е приложима или ако срокът за съхранение, предписан от европейския законодател или друг компетентен законодател, изтича, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

11. Права на субекта на данни

a) Право на потвърждение

Всеки субект на данните има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора потвърждението дали личните данни, отнасящи се до него, се обработват или не. Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

b) Право на достъп

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора безплатна информация за личните му данни, съхранявани по всяко време, и копие от тази информация. Освен това европейските директиви и регламенти предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

 • целите на обработката;
 • съответните категории лични данни;
 • получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидения период, за който ще се съхраняват личните данни, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • съществуването на правото да се изисква от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се възрази срещу такава обработка;
 • съществуването на правото да подаде жалба до надзорен орган;
 • когато личните данни не се събират от субекта на данните, всяка налична информация относно техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 от ОРЗД, и поне в тези случаи значима информация за съответната логика, както и значението и предвидените последици на такава обработка за субекта на данните.

Освен това субектът на данните има право да получи информация дали личните данни се предават на трета държава или на международна организация. В този случай субектът на данни има право да бъде информиран за подходящите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето. Ако субектът на данни желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

c) Право на коригиране

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора без ненужно забавяне поправката на неточни лични данни, отнасящи се до него. Вземайки предвид целите на обработването, субектът на данните има право да попълва непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително изявление. Ако субектът на данни желае да упражни това право на коригиране, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора.

d) Право на изтриване

Всеки субект на данните има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора изтриването на лични данни, отнасящи се до него, без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие лични данни без ненужно забавяне, когато е налице едно от следните основания се прилага, стига обработката да не е необходима:

 • Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са събрани или обработени по друг начин.
 • Субектът на данни оттегля съгласието си, на което се основава обработването съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, и когато няма друго правно основа за обработката.
 • Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД ​​и няма преобладаващи легитимни основания за обработването или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗД.
 • Личните данни са обработени незаконно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на законово задължение в правото на Съюза или на държава-членка, на което администраторът е подчинен.
 • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочено в член 8, параграф 1 от ОРЗД.

Ако се прилага една от горепосочените причини и субектът на данни желае да изтрие личните данни, съхранявани от IMPARGO GmbH, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служител на IMPARGO GmbH незабавно гарантира, че искането за изтриване е изпълнено незабавно.

Когато администраторът е направил публични лични данни и е задължен съгласно член 17, параграф 1 да изтрие личните данни, администраторът, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да информира други администратори, обработващи личните данни, за които субектът на данни е поискал изтриване от такива администратори на всякакви връзки или копиране или репликация на тези лични данни, доколкото обработката не се изисква. Служители на IMPARGO GmbH ще организират необходимите мерки в отделни случаи.

e) Право на ограничение на обработка на данните

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора ограничение за обработка, когато се прилага едно от следните:

 • Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните за период, позволяващ на администратора да провери точността на личните данни.
 • Обработката е незаконна и субектът на данните се противопоставя на изтриването на личните данни и вместо това изисква ограничението на тяхното използване.
 • Администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработването, но те се изискват от субекта на данните за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • Субектът на данни е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД ​​до проверката дали законните основания на администратора заменят тези на субекта на данните.

Ако едно от горепосочените условия е изпълнено и субектът на данни желае да поиска ограничението на обработката на лични данни, съхранявани от IMPARGO GmbH, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на администратора. Служителят на IMPARGO GmbH ще организира ограничаването на обработката.

f) Право на пренасяне на данни

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да получи личните данни, отнасящи се до него, които са били предоставени на администратор, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Той или тя има право да предава тези данни на друг администратор без пречка от администратора, на когото са предоставени личните данни, стига обработката да се основава на съгласие съгласно член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, или по договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR и обработката се извършва с автоматизирани средства, стига обработката не е необходима за изпълнението на задача, извършена в обществен интерес или при упражняване на официална власт, поверена на администратора. Освен това, при упражняване на правото си на преносимост на данните съгласно член 20, параграф 1 от ОРЗД, субектът на данните има право да предава лични данни директно от един администратор на друг, когато това е технически осъществимо и когато не го прави засягат неблагоприятно правата и свободите на другите. За да отстоява правото на преносимост на данните, субектът на данни може по всяко време да се свърже с всеки служител на IMPARGO GmbH.

g) Право на възражение

Всеки субект на данните има правото, предоставено от европейския законодател, да възрази по всяко време на основания, свързани с неговата или нейната ситуация, срещу обработка на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на буква д) или (е) ) на член 6, параграф 1 от ОРЗД. Това се отнася и за профилиране въз основа на тези разпоредби. IMPARGO GmbH вече няма да обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да демонстрираме убедителни законни основания за обработването, които отменят интересите, правата и свободите на субекта на данните, или за установяването, упражняването или защитата на законни искове. Ако IMPARGO GmbH обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право по всяко време да възрази срещу обработка на лични данни, отнасящи се до него за такъв маркетинг. Това се отнася до профилирането, доколкото то е свързано с такъв пряк маркетинг. Ако субектът на данни възрази на IMPARGO GmbH срещу обработката за целите на директния маркетинг, IMPARGO GmbH вече няма да обработва личните данни за тези цели. Освен това субектът на данните има право, на основания, свързани с неговата или нейната конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него, от IMPARGO GmbH за научни или исторически изследователски цели, или за статистически цели съгласно член 89 (1) от ОРЗД, освен ако обработката е необходима за изпълнението на задача, извършена по причини от обществен интерес. За да упражни правото на възражение, субектът на данни може да се свърже с всеки служител на IMPARGO GmbH. Освен това субектът на данните е свободен в контекста на използването на услуги на информационното общество и независимо от Директива 2002/58 / ЕО да използва правото си на възражение чрез автоматизирани средства, използвайки технически спецификации.

h) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително и профилиране

Всеки субект на данни има правото, предоставено от европейския законодател, да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици за него или по същия начин значително го засяга, докато решението (1) не е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни, или (2) не е разрешено от законодателството на Съюза или държавата-членка, на което администраторът е подчинен и което също предвижда определяне на подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните или (3) не се основава на изричното съгласие на субекта на данните. Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и администратора на данни, или (2) то се основава на изричното съгласие на субекта на данните, IMPARGO GmbH прилага подходящи мерки за да защити правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, най-малкото правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори решението. Ако субектът на данните желае да упражни правата относно автоматизираното индивидуално вземане на решения, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на IMPARGO GmbH.

i) Право на оттегляне на съгласие

Всеки субект на данните има правото, предоставено от европейския законодател, да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни по всяко време. Ако субектът на данни желае да упражни правото да оттегли съгласието си, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на IMPARGO GmbH.

12. Защита на данни при заявки и в процеса на заявление

Администраторът на данни събира и обработва личните данни на кандидатите с цел обработка на процедурата за кандидатстване. Обработката може да се извършва и по електронен път. Това е особено случаят, ако кандидат подава съответните документи за кандидатстване по електронен път, например по електронна поща или чрез уеб формуляр на уебсайта, на администратора на данни. Ако администраторът на данни сключи трудов договор с кандидат, предадените данни се съхраняват с цел обработка на трудовото правоотношение в съответствие със законовите разпоредби. Ако администраторът не сключи трудов договор с кандидата, документите за кандидатстване се изтриват автоматично два месеца след уведомяването за решението за отказ, освен ако заличаването противоречи на други законни интереси на администратора. Други законни интереси в този смисъл включват например задължението за предоставяне на доказателства в производства по Общия закон за равно третиране (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz - AGG).

13. Разпоредби за защита на данните при заявки и ползване на Facebook

На нашите страници са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Можете да разпознаете приставките на Facebook по логото на Facebook или бутона „Харесване“ на нашата страница. Можете да намерите общ преглед на приставките за Facebook тук: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Когато посещавате нашите страници, приставката установява директна връзка между вашия браузър и сървъра на Facebook. Facebook получава информацията, че сте посетили нашия сайт с вашия IP адрес. Ако щракнете върху бутона „Харесвам“ на Facebook, докато сте влезли във вашия Facebook акаунт, можете да свържете съдържанието на нашите страници с вашия Facebook профил. Това позволява на Facebook да асоциира посещаването на нашите страници с вашия потребителски акаунт. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на страниците нямаме никакви познания за съдържанието на предадените данни или използването им от Facebook.
Този уебсайт използва функцията за ремаркетинг „Персонализирани аудитории" на Facebook Inc. "(„ Facebook "). Тази функция се използва за представяне на реклами въз основа на интереси („ Facebook Ads ") на посетителите на този уебсайт като част от посещението им във Facebook социална мрежа. За тази цел на този уебсайт е внедрен маркерът за ремаркетинг на Facebook. Този маркер установява директна връзка със сървърите на Facebook, когато посетите уебсайта. Сървърът на Facebook е уведомен, че сте посетили този уебсайт и Facebook присвоява тази информация към вашия личен потребителски акаунт във Facebook.
Допълнителна информация може да се намери в политиката за поверителност на facebook на https://de-de.facebook.com/policy.php.
Ако не искате Facebook да може да присвоява посещения на нашите страници на вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от вашия потребителски акаунт във Facebook.
Като алтернатива можете да деактивирате функцията за ремаркетинг „Персонализирани аудитории“ на адрес https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. За да направите това, трябва да сте влезли във Facebook.

14. Полтика на поверителнст при ползване на Twitter

На нашите страници са интегрирани функциите на услугата Twitter. Тези функции се предлагат от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Чрез използването на Twitter и функцията „Re-Tweet“ уебсайтовете, които посещавате, са свързани с вашия акаунт в Twitter и са известни на други потребители. Данните също се прехвърлят в Twitter. Бихме искали да отбележим, че като доставчик на страниците нямаме никакви познания относно съдържанието на предадените данни или използването им от Twitter. Допълнителна информация за това може да се намери в декларацията за защита на данните на Twitter на https://twitter.com/privacy. Можете да промените настройките си за защита на данните в Twitter в настройките на акаунта на https://twitter.com/account/settings.

15. Полтика на поверителнст при ползване на Google AdWords

Лицето, отговорно за обработката, е интегрирало Google AdWords на този уебсайт. Google AdWords е интернет рекламна услуга, която позволява на рекламодателите да поставят реклами както в резултатите от търсачката на Google, така и в рекламната мрежа на Google. Google AdWords позволява на рекламодател предварително да дефинира ключови думи, които ще се използват за показване на реклама в резултатите от търсачката на Google, само когато потребителят използва търсачката, за да извлече релевантен резултат от търсенето на ключова дума. В рекламната мрежа на Google рекламите се разпространяват на подходящи за темата Интернет страници с помощта на автоматичен алгоритъм и като се вземат предвид предварително дефинираните ключови думи.
Компанията, управляваща услугите на Google AdWords, е Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
Целта на Google AdWords е да популяризира нашия уебсайт, като показва реклами от интерес на уебсайтовете на трети страни и в резултатите от търсенето на търсачката на Google и като показва реклами на трети страни на нашия уебсайт.
Ако дадено лице достигне до нашия уебсайт чрез реклама на Google, в системата за информационни технологии на съответното лице от Google се съхранява така наречената бисквитка за преобразуване. Какво представляват бисквитките вече е обяснено по-горе. Бисквитката за преобразуване губи своята валидност след тридесет дни и не служи за идентифициране на засегнатото лице. Ако бисквитката все още не е изтекла, бисквитката за преобразуване се използва за проследяване дали на нашия уебсайт са достъпни определени подстраници, като например пазарската кошница на система за онлайн магазини. Бисквитката за преобразуване позволява както на нас, така и на Google да проследим дали човек, който е дошъл на нашия уебсайт чрез реклама на AdWords, е генерирал оборот, т.е. завършил или отменил покупка.
Данните и информацията, събрани чрез използването на бисквитката за преобразуване, се използват от Google за съставяне на статистика за посещенията на нашия уебсайт. Тези статистически данни за посещения на свой ред се използват от нас за определяне на общия брой потребители, които са били насочени към нас чрез реклами в AdWords, т.е.за определяне на успеха или неуспеха на съответната реклама на AdWords и за оптимизиране на нашите реклами в AdWords за в бъдеще. Нито нашата компания, нито други рекламодатели в Google AdWords получават информация от Google, която може да се използва за идентифициране на засегнатото лице.
Бисквитката за преобразуване се използва за съхраняване на лична информация, като например интернет страниците, посетени от заинтересованото лице. Съответно, всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, личните данни, включително IP адресът на интернет връзката, използвана от съответното лице, се предават на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да разкрие лични данни, събрани чрез този технически процес, на трети страни.
Заинтересованото лице може да предотврати настройването на бисквитки от нашия уебсайт по всяко време, както е описано по-горе, чрез подходяща настройка на използвания интернет браузър и по този начин трайно да възрази срещу настройката на бисквитките. Такава настройка на използвания интернет браузър също би попречила на Google да зададе бисквитка за преобразуване в системата на информационните технологии на съответното лице. В допълнение, бисквитка, вече зададена от Google AdWords, може да бъде изтрита по всяко време чрез интернет браузъра или друг софтуерен софтуер.
Освен това заинтересованото лице има възможност да възрази срещу свързаната с интереси реклама от Google. За целта субектът на данните трябва да осъществи достъп до връзката https://adssettings.google.de/authenticated от който и да е от използваните от него интернет браузъри и да направи желаните настройки там.
За повече информация и преглед на настоящата политика на Google за поверителност, моля, посетете https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16. Полтика на поверителнст при ползване на Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. "(„ Google "). Google Analytics използва„ бисквитки “, които са текстови файлове, поставени на вашия компютър, за да помогне на уебсайта да анализира как потребителите използват сайта. информацията, генерирана от бисквитката за вашето използване на уебсайта, обикновено се предава и съхранява от Google на сървъри в Съединените щати. Анонимизирането на IP се активира на този уебсайт, така че вашият IP адрес предварително е съкратен от Google в държавите-членки на Европейския съюз Съюз или в други договарящи държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде предаден на сървър на Google в САЩ, където ще бъде съкратен. От името на оператора на този уебсайт Google ще използвайте тази информация, за да оцените използването на уебсайта, да съставите отчети за дейността на уебсайта и да предоставите на оператора на уебсайта други услуги, свързани с дейността на уебсайта и използването на интернет. ress, предаван от вашия браузър като част от Google Analytics, не се комбинира с други данни от Google.
Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки в браузъра си, но имайте предвид, че ако направите това, може да не сте в състояние да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Освен това можете да попречите на Google да събира данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта ви (включително вашия IP адрес), и Google да обработва тези данни, като изтеглите и инсталирате приставката за браузър, достъпна под следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

17. Разпоредби за защита на данните при заявки и ползване на LinkedIn

Контролерът има интегрирани компоненти на LinkedIn Corporation на този уебсайт. LinkedIn е уеб базирана социална мрежа, която позволява на потребителите със съществуващи бизнес контакти да се свързват и да създават нови бизнес контакти. Над 400 милиона регистрирани хора в повече от 200 държави използват LinkedIn. По този начин LinkedIn в момента е най-голямата платформа за бизнес контакти и един от най-посещаваните уебсайтове в света.
Операционната компания на LinkedIn е LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, САЩ. За въпроси, свързани с поверителността извън Съединените щати LinkedIn Ирландия, Проблеми с политиката за поверителност, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland, отговаря.
При всяко извикване на една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от контролера и на който е интегриран компонент LinkedIn (приставка LinkedIn), интернет браузърът в системата за информационни технологии на субекта на данните се автоматично се подканва за изтегляне на дисплей на съответния компонент LinkedIn на LinkedIn. Допълнителна информация за приставката LinkedIn може да бъде достъпна на адрес https://developer.linkedin.com/plugins. По време на тази техническа процедура LinkedIn придобива знания за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е била посетена от субекта на данните.
Ако субектът на данни е влязъл едновременно в LinkedIn, LinkedIn открива при всяко извикване на нашия уебсайт от субекта на данните и през цялото време на престоя им на нашия уебсайт коя конкретна подстраница на нашата интернет страница е била посетен от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонент LinkedIn и се асоциира със съответния акаунт в LinkedIn на субекта на данните. Ако субектът на данни кликне върху един от бутоните LinkedIn, интегрирани в нашия уебсайт, тогава LinkedIn присвоява тази информация на личния потребителски акаунт в LinkedIn на субекта на данните и съхранява личните данни.
LinkedIn получава информация чрез компонента LinkedIn, че субектът на данни е посетил нашия уебсайт, при условие че субектът на данните е влязъл в LinkedIn по време на извикването към нашия уебсайт. Това се случва независимо от това дали лицето щраква върху бутона LinkedIn или не. Ако такова предаване на информация до LinkedIn не е желателно за субекта на данните, тогава той или тя може да предотврати това, като излезе от профила си в LinkedIn, преди да бъде направено извикване до нашия уебсайт.
LinkedIn предоставя под https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls възможността за отписване от имейл съобщения, SMS съобщения и насочени реклами, както и възможността за управление на настройките на рекламите. LinkedIn също използва филиали като Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua и Lotame. Настройката на такива бисквитки може да бъде отказана в https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Приложимата политика за поверителност на LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Политиката за бисквитките LinkedIn е достъпна на адрес https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

18. Разпоредби за защита на данните при заявки и ползване на YouTube

Контролерът на данни е интегрирал компоненти на YouTube в този уебсайт. YouTube е интернет видео портал, който позволява на издателите на видео да публикуват видеоклипове, а други потребители да ги гледат, оценяват и коментират безплатно. YouTube разрешава публикуването на всякакви видеоклипове, поради което пълни филмови и телевизионни програми, но също така и музикални видеоклипове, трейлъри или видеоклипове, направени от самите потребители, могат да бъдат извикани чрез интернет портала.
Операционната компания на YouTube е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC е дъщерно дружество на Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.
Всеки път, когато компонент на YouTube (видеоклип в YouTube) е интегриран в една от отделните страници на този интернет сайт, който се управлява от администратора на данни, интернет браузърът в системата за информационни технологии на съответното лице автоматично се подканва от съответния YouTube компонент, за да изтеглите представяне на съответния компонент на YouTube от YouTube. Допълнителна информация в YouTube можете да намерите на https://www.youtube.com/yt/about/de/. Като част от този технически процес YouTube и Google получават информация за това коя конкретна подстраница на нашия уебсайт е посетена от заинтересованото лице.
Ако съответното лице е влязло в YouTube по едно и също време, YouTube разпознава коя конкретна подстраница на нашия уебсайт засегнатото лице посещава, като извиква подстраница, съдържаща видеоклип в YouTube. Тази информация се събира от YouTube и Google и се присвоява на съответния акаунт в YouTube на съответното лице.
YouTube и Google ще получат информация чрез компонента на YouTube, че съответното лице е посещавало нашия уебсайт, когато това лице е влязло в YouTube едновременно с достъпа до нашия уебсайт, независимо дали това лице кликва върху видеоклип в YouTube или не. Ако такова предаване на тази информация на YouTube и Google не е предвидено от субекта на данните, субектът на данни може да предотврати предаването, като излезе от акаунта си в YouTube преди достъп до нашия уебсайт. Публикуваните от YouTube разпоредби за защита на данните, които са достъпни на https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, предоставят информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

19. Разпоредби за защита на данните при заявки и ползване на hotjar

На някои уебсайтове IMPARGO използва услугата за уеб анализ Hotjar на Hotjar Ltd .. Hotjar Ltd. е европейска компания със седалище в Малта (Hotjar Ltd, ниво 2, бизнес център St Julians, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Малта, Европа, тел .: +1 (855) 464-6788).
С този инструмент могат да се проследят движенията по уебсайтовете, на които се използва Hotjar (т.нар. Топлинни карти). Например можете да видите докъде се придвижват потребителите и кои бутони щракват и колко често. Инструментът може да се използва и за получаване на обратна връзка директно от потребителите на уебсайта. По този начин получаваме ценна информация, за да направим нашите уебсайтове още по-бързи и по-удобни за клиентите.
Когато използвате този инструмент, IMPARGO обръща особено внимание на защитата на вашите лични данни. Можем само да проследяваме кои бутони са щракнати, как се движи мишката, докъде се превърта, размера на екрана на устройството, типа на устройството и информацията за браузъра, географското местоположение (само за държава) и предпочитания език за показване на нашия уебсайт. Областите на уебсайтовете, където се показват лични данни от вас или трети страни, автоматично се скриват от Hotjar и следователно не могат да бъдат проследени по всяко време.
Hotjar предлага на всеки потребител възможността да предотврати използването на инструмента Hotjar с помощта на „Не проследявайте заглавката“, така че да не се записват данни за посещението на съответния уебсайт. Това е настройка, която всички обичайни браузъри поддържат в текущите версии. Вашият браузър изпраща заявка до Hotjar да деактивира проследяването на съответния потребител. Ако използвате уебсайтове IMPARGO с различни браузъри или компютри, трябва да настроите „Не проследявайте заглавката“ отделно за всеки от тези браузъри или компютри.
Подробни инструкции с информация за вашия браузър можете да намерите на: https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/
Допълнителна информация за Hotjar Ltd. и инструмента Hotjar можете да намерите на: https://www.hotjar.com
Политиката за поверителност на Hotjar Ltd. може да бъде намерена на: https://www.hotjar.com/privacy/

20. Политика за поверителност относно използването на Mailchimp съвместно с Mandrill

Използваме софтуера за имейл маркетинг MailChimp, за да изпращаме бюлетини. MailChimp е оферта от The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Ste 404 Atlanta, GA 30318 USA. Когато работим с MailChimp, ние разчитаме на ИТ и сигурността на данните, както и на надеждността на този доставчик. MailChimp е сертифициран съгласно споразумението за защита на данните (САЩ-ЕС) „Щит за поверителност“ и следователно се ангажира да спазва разпоредбите на ЕС за защита на данните.
Mandrill, услуга на The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp, частично се използва за изпращане на имейл съобщения. Mandrill управлява информация за това до кои имейл адреси е изпратен имейл, кога е изпратен, дали е доставен и дали съобщението и връзките, които съдържа, са отворени. Mandrill съхранява свързани от потребителя данни от наше име, но се задължава да ги използва само за директно предоставяне на услуги в нашия контекст. Информацията, събрана от Mandrill, обикновено се съхранява на сървър на Mandrill в САЩ. Кликнете върху следната връзка за повече информация относно политиката за поверителност на Mandrill.
Допълнителна информация за Mailchimp, неговия плъгин Mandrill и защита на данните в Mailchimp и Mandrill можете да намерите тук: https://mailchimp.com/legal/privacy/

21. Политика за поверителност относно използването и приложението на Pipedrive Inc.

За администриране на клиентски данни използваме Pipedrive (Paldiski mnt 80, Tallinn 10617, Естония) услуга, базирана в облак. Можете да възразите срещу използването на Pipedrive за вашите лични данни по всяко време в текстова форма (имейл или писмо) с ефект за в бъдеще. Допълнителна информация за Pipedrive и защита на данните в Pipedrive можете да намерите тук: https://www.pipedrive.com/en/privacy

22. Политика за поверителност за използване и приложение на Sentry

Използваме услугата Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St # 408, Сан Франциско, Калифорния 94107, САЩ), за да подобрим техническата стабилност на нашата услуга чрез наблюдение на стабилността на системата и откриване на грешки в кода. Sentry служи само за тези цели и не оценява данните за рекламни цели. Потребителски данни, като информация за устройството или време на повреда, се събират анонимно и не се използват за лични цели и впоследствие се изтриват.

Сключихме споразумение с Functional Software Inc. (Sentry), в което Sentry се задължава да спазва нивото на защита на данните в ЕС. Sentry е сертифициран и съгласно споразумението за защита на поверителността, което предоставя допълнителна гаранция за съответствие с европейските закони за защита на данните: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNDzAAO&status=Active

За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Sentry: https://sentry.io/privacy/

23. Разпоредби за защита на данните при заявки и ползване на Mapbox

Нашият уебсайт използва Mapbox Tiles за показване на интерактивни карти на някои подстраници, Mapbox Geocoder преобразува адреси в геолокации и Mapbox Reverse-Geocoder преобразува геолокации в адреси. API на Mapbox Tiles, API на Mapbox Geocoder и API на Mabox Reverse-Geocoder са картографски услуги на Mapbox Inc. (Mapbox). Чрез използване на API на Mapbox, информация за използването на този уебсайт, включително вашия IP адрес, може да бъде предадена на Mapbox в САЩ. Когато посетите страница, която съдържа карти на Mapbox Tiles или използвате функциите на Mapbox Geocoder или Mapbox Reverse-Geocoder, вашият браузър установява директна връзка със сървърите на Mapbox. Mapbox ще изпрати съдържанието на картата директно до вашия браузър и ще го интегрира в уебсайта. Следователно ние нямаме контрол върху количеството данни, събрани от Mapbox по този начин. Ако не искате Mapbox да събира, обработва или използва данни за вас чрез нашия уебсайт, можете да деактивирате JavaScript в настройките на браузъра си. В този случай обаче няма да можете да използвате инструмента за преглед на картата. За повече информация относно целта и обхвата на събирането на данни, както и по-нататъшната обработка и използване на данните от Mapbox, вашите свързани права и настройки за поверителност, моля, вижте Декларацията за поверителност на Mapbox на https://www.mapbox.com/legal/privacy/, освен всичко друго, той съхранява IP адреса на посетителя, адреса на посетената страница, датата и часа и страниците, до които се осъществява достъп. Mapbox твърди, че използва тази информация единствено за подобряване на услугата, предоставяна за диагностични и аналитични цели. Mapbox не разкрива лични данни на трети страни. Също така имате възможност да предотвратите бисквитки на Mapbox, като деактивирате бисквитки на трети страни в настройките на браузъра си.

24. Сигурен пренос на данни чрез SSL

На нашия уебсайт https://impargo.de/, както и неговите поддомейни и техните подстраници, всички дадени лични данни се предават криптирани. Използваме SSL криптиране за предаване на данни към нашия сървър. Отдаваме голямо значение на сигурността на вашите данни.

25. Хостинг - Hosting Digital Ocean

Наемаме сървър на Digital Ocean, Inc. 101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York, NY 10013 за работата на уебсайта https://impargo.de/ и неговите поддомейни и подстраници. Допълнителна информация за Digital Ocean Inc. и нейната политика за поверителност можете да намерите тук: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/

26. Клауд хостинг - MongoDB Inc.

Наемаме сървър от MongoDB, Inc., 229 W. 43rd Street, 5th Floor, New York, New York 10036 за работата на уебсайта https://impargo.de/, както и неговите поддомейни и техните подстраници. Допълнителна информация за MongoDB Inc. и защита на данните в MongoDB Cloud можете да намерите тук: https://www.mongodb.com/legal/privacy-policy

27. Регистрации за демо сесии чрез Acuity Scheduling Inc.

Регистрацията за демонстрация на живо на един от нашите продукти се извършва от TerminApp GmbH, Balanstraße 73, Building 24, 3rd Floor, 81541 Munich, Germany (TIMIFY). За повече информация относно Timify и неговата политика за поверителност, моля, посетете https://www.timify.com/bg-bg/legal/.

28. Политика за поверителност при обработка на поръчки

Използваме платежната услуга Stripe на нашия уебсайт. Ако извършите плащания, те ще бъдат обработени чрез Stripe Payments Europe Ltd, блок 4, Harcourt Center, Harcourt Road, Dublin 2, Ирландия, на които ще разкрием вашата информация, предоставена по време на процеса на поръчка и информацията за вашата поръчка (име, адрес, адрес, номер на банкова сметка, номер на кредитна карта, сума на фактура, валута и номер на транзакция). Прехвърлянето на вашите данни е изключително с цел обработка на плащания с доставчика на платежни услуги Stripe Payments Europe Ltd. За повече информация относно поверителността на Stripe посетете URL адреса https://stripe.com/en-de/legal.

29. Правно основание за обработката на данни

Член 6 (1) GDPR служи като правно основание за операции по обработка, за които получаваме съгласие за конкретна цел на обработка. Ако обработката на лични данни е необходима за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, какъвто е случаят, например, когато операциите по обработка са необходими за доставка на стоки или за предоставяне на друга услуга, обработката е въз основа на член 6, параграф 1, b GDPR. Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Нашата компания подлежи ли на законово задължение, с което се изисква обработка на лични данни, като например за изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6 (1) лит. c GDPR. В редки случаи обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител е ранен в нашата компания и неговото име, възраст, данни за здравно осигуряване или друга жизненоважна информация трябва да бъдат предадени на лекар, болница или друга трета страна. Тогава обработката ще се основава на чл. 6 (1). г GDPR. И накрая, операциите по обработка могат да се основават на член 6, параграф 1, буква л. f GDPR. Това правно основание се използва за операции по обработка, които не са обхванати от нито едно от горепосочените правни основания, ако обработката е необходима за целите на законните интереси, преследвани от нашата компания или от трета страна, освен когато тези интереси са заменени от интересите или основни права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Такива операции по обработка са особено допустими, тъй като те са специално споменати от европейския законодател. Той счете, че може да се приеме легитимен интерес, ако субектът на данни е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2 GDPR).

30. Легитимните интереси, преследвани от администратора или от трета страна

Когато обработването на лични данни се основава на член 6, параграф 1, букв. f GDPR нашият законен интерес е да осъществяваме бизнеса си в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционерите.

31. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на личните данни, е съответният законоустановен период на съхранение. След изтичане на този период съответните данни рутинно се изтриват, стига вече да не са необходими за изпълнението на договора или за започване на договор.

32. Предоставяне на лични данни като законово или договорно изискване; Изискване, необходимо за сключване на договор; Задължение на субекта на данните да предоставя личните данни; възможни последици от непредоставянето на такива данни.

Поясняваме, че предоставянето на лични данни се изисква отчасти от закона (напр. Данъчни разпоредби) или може да произтича и от договорни разпоредби (напр. Информация за договорния партньор). Понякога може да се наложи да сключим договор, който субектът на данните ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да бъдат обработени от нас. Субектът на данните например е длъжен да ни предостави лични данни, когато нашата компания подпише договор с него или нея. Непредоставянето на личните данни би довело до това, че договорът със субекта на данните не може да бъде сключен. Преди личните данни да бъдат предоставени от субекта на данните, субектът на данни трябва да се свърже с всеки служител. Служителят изяснява на субекта на данните дали предоставянето на личните данни се изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, има ли задължение за предоставяне на личните данни и последиците от непредоставянето на личните данни данни.

33. Съществуване на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.


Лице за контакт за защита на данните / Длъжностно лице за защита на данните:
Ако имате въпроси относно защитата на данните в IMPARGO, моля, свържете се с нас по имейл: Gerhard Hänel, info@impargo.de.

Тази Политика за поверителност е създадена от Генератора на Политика за поверителност на DGD - Вашата външна DPO, която е разработена в сътрудничество с германски адвокати от WILDE BEUGER SOLMECKE, Кьолн.

Добавките са взети от следните източници: Отказ от отговорност на eRecht24, Политика за поверителност на Facebook, Общи условия на Google Analytics, Политика за поверителност на Twitter.